تخمین هزینه کاور های طلقی « پیراهن مبل آریا نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس
تخمین هزینه کاور های طلقی

تخمین هزینه کاور های طلقی

 

مبنای تخمین هزینه های این نوع کاورها،جنس طلق خریداری شده می باشد.

طلق مورد استفاده با نام تجاری crystal f.i.t می باشد که از مرغوبترین طلق های موجود در بازار می باشد.

** ما به هیچ عنوان برای کاهش هزینه از طلق های درجه ۲ و ۳ استفاده نمیکنیم.

جداول قیمت ها به شرح زیر میباشد:

□■□■□■□■□■□■□■□■■□□■□■□■□■□■□■□■■□■■□■□■□■□□■□■□□■□□■□■□■□■■□■□■□■□□■□■□□■□□■□■□□■□□■□■□■□■□■□■□■□□■□■□■□■□■□□■□□■□■□■□■■□■□■
قیمتصندلی مبل تکی۴ نفره۷ نفره۹ نفره۱۲ نفره۱۵ نفره۱۷ نفره۱۹ نفرهتشک کوسنکاناپه تک شزلون
هندسی دامنی کوتا۱۰۰۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰۰ تومان۱۵۰۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰۰ تومان۲۵۰۰۰۰۰ تومانجمع ستونهای قبلجمع ستونهای قبلجمع ستونهای قبلجمع ستونهای قبل۷۰۰۰۰ تومانکمتر از ۳۰ سانت ۴۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰۰ تومان۶۰۰۰۰۰ تومان
هندسی دامنی بلند۱۳۰۰۰۰ تومان۴۰۰۰۰۰ تومان۱۷۰۰۰۰۰ تومان۲۲۰۰۰۰۰ تومان۲۸۰۰۰۰۰ تومان *کمتر از ۵۰ سانت ۵۰۰۰۰ تومان۵۵۰۰۰۰ تومان۶۵۰۰۰۰ تومان
تاج دار تا قد ۱متر و دامنی کوتاه۱۵۰۰۰۰ تومان۴۵۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰۰ تومان۲۴۰۰۰۰۰ تومان۲۹۰۰۰۰۰ تومان *کمتر از ۷۰ سانت ۶۰۰۰۰ تومان۶۰۰۰۰۰ تومان۷۰۰۰۰۰ تومان
تاج دار تا قد ۱ متر و دامنی بلند۱۷۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰۰ تومان۲۲۰۰۰۰۰ تومان۲۵۰۰۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰۰۰ تومان * *۶۵۰۰۰۰ تومان۷۵۰۰۰۰ تومان
تاج دار با قد بیش از ۱ متر و دامنی کوتاه۱۸۰۰۰۰ تومان۵۵۰۰۰۰ تومان۲۳۰۰۰۰۰تومان۲۶۰۰۰۰۰ تومان۳۲۰۰۰۰۰ تومان
* *۷۰۰۰۰۰ تومان۷۵۰۰۰۰ تومان
تاج دار با قد بییش از ۱ متر و دامنی بلند۲۰۰۰۰۰ تومان۶۰۰۰۰۰ تومان۲۴۰۰۰۰۰ تومان۲۷۰۰۰۰۰ تومان۳۳۰۰۰۰۰ تومان * *۸۰۰۰۰۰ تومان۸۵۰۰۰۰ تومان
بدون تاج با دسته های متفاوت دامنی کوتاه * *۲۵۰۰۰۰۰ تومان۲۸۰۰۰۰۰ تومان۳۴۰۰۰۰۰ تومان * * * *
بدون تاج با دسته های متفاوت دامنی بلند * *۲۷۰۰۰۰۰تومان۲۹۰۰۰۰۰ تومان۳۵۰۰۰۰۰ تومان * * * *
تاج دار با دسته های متفاوت دامنی کوتا * *۲۷۰۰۰۰۰ تومان۲۹۰۰۰۰۰تومان۳۵۰۰۰۰۰ تومان * * * *
تا جدار با دسته های متفاوت دامنی بلند * *۲۷۰۰۰۰۰تومان۳۰۰۰۰۰۰ تومان۳۵۰۰۰۰۰ تومان * * * *

نکات جدولی :

۱ – منطور از متفاوت بودن دسته های یعنی دسته های مبل تکی با کاناپه متفاوت باشد که مستلزم الگو پیچیده تر و سخت تر است

۲ – تمامی قیمتها تا انتهای سال ۱۴۰۰ معتبر است.

۳ – منظور از قد مبل تا ۱ متر ارتفاع مبل از کف زمین تا انتهای تاج است.

۴ – مبل شزلون مبلی است که تقارن ندارد و چپ و راست متفاوت و به اصطلاح تا به تا دارد.

۵ – منطور از دامنی کوتاه یعنی اینکه پایه های مبل بیرون کاور باشد و در حالت دامنی بلند پایه ها نیز کاور می شود.

۶ – در مورد سرویس های بیش از ۹ نفر با توجه به تعداد صندلی ها و مبلمان تکی با جمع هزینه های ستون قبلی قابل محاسبه هست

به عنوان مثال مبل ۱۷ نفره از جمع مبل ۷ نفره با ۱۰ عدد صندلی بدست می آید یعنی هزینه در ستون اول به ازای ۱۰ صندلی ۱۰ برابر شده و با ستون مربوط مبل ۷ نفره جمع میشود.

۷ – برای سهولت در انتخاب ابتدا در ستون اول سطر مربوط به مبلمان خود را انتخاب نمایید و بعد هزینه مربوطه را مشاهده نمایید.

با تشکر مهندس پیرانی