تخمین هزینه کاور های طلقی « پیراهن مبل آریا نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس
تخمین هزینه کاور های طلقی

تخمین هزینه کاور های طلقی

 

مبنای تخمین هزینه های این نوع کاورها،جنس طلق خریداری شده می باشد.

طلق مورد استفاده با نام تجاری crystal f.i.t می باشد که از مرغوبترین طلق های موجود در بازار می باشد.

** ما به هیچ عنوان برای کاهش هزینه از طلق های درجه ۲ و ۳ استفاده نمیکنیم.

جداول قیمت ها به شرح زیر میباشد:

□■□■□■□■□■□■□■□■■□□■□■□■□■□■□■□■■□■■□■□■□■□□■□■□□■□□■□■□■□■■□■□■□■□□■□■□□■□□■□■□□■□□■□■□■□■□■□■□■□□■□■□■□■□■□□■□□■□■□■□■■□■□■
قیمتصندلی مبل تکی۴ نفره۷ نفره۹ نفره۱۲ نفره۱۵ نفره۱۷ نفره۱۹ نفرهتشک کوسنکاناپه تک شزلون
هندسی دامنی کوتا۷۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰ تومان۷۰۰۰۰۰ تومان۹۰۰۰۰۰ تومان۹۰۰۰۰۰ تومانجمع ستونهای قبلجمع ستونهای قبلجمع ستونهای قبلجمع ستونهای قبل۷۰۰۰۰ تومانکمتر از ۳۰ سانت ۲۰۰۰۰ تومان۲۵۰۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰۰ تومان
هندسی دامنی بلند۹۰۰۰۰ تومان۲۲۰۰۰۰ تومان۷۲۰۰۰۰ تومان۹۵۰۰۰۰ تومان۹۵۰۰۰۰ تومان *کمتر از ۵۰ سانت ۳۰۰۰۰ تومان۲۷۰۰۰۰ تومان۳۳۰۰۰۰ تومان
تاج دار تا قد ۱متر و دامنی کوتاه۹۰۰۰۰ تومان۲۵۰۰۰۰ تومان۷۵۰۰۰۰ تومان۹۷۰۰۰۰ تومان۱۰۰۰۰۰۰ تومان *کمتر از ۷۰ سانت ۴۰۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰۰ تومان۲۳۰۰۰۰ تومان
تاج دار تا قد ۱ متر و دامنی بلند۱۰۰۰۰۰ تومان۲۷۰۰۰۰ تومان۷۷۰۰۰۰ تومان۹۸۰۰۰۰ تومان۱۰۵۰۰۰۰ تومان * *۳۵۰۰۰۰ تومان۳۷۰۰۰۰ تومان
تاج دار با قد بیش از ۱ متر و دامنی کوتاه۱۰۰۰۰۰ تومان۲۸۰۰۰۰ تومان۷۸۰۰۰۰ تومان۱۰۰۰۰۰۰ تومان۱۰۵۰۰۰۰ تومان
* *۳۷۰۰۰۰ تومان۴۰۰۰۰۰ تومان
تاج دار با قد بییش از ۱ متر و دامنی بلند۱۲۰۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰۰ تومان۷۹۰۰۰۰ تومان۱۰۵۰۰۰۰ تومان۱۱۰۰۰۰۰ تومان * *۴۰۰۰۰۰ تومان۴۵۰۰۰۰ تومان
بدون تاج با دسته های متفاوت دامنی کوتاه * *۸۰۰۰۰۰ تومان۱۱۰۰۰۰ تومان۱۱۰۰۰۰۰ تومان * * * *
بدون تاج با دسته های متفاوت دامنی بلند * *۸۲۰۰۰۰ تومان۱۱۵۰۰۰۰ تومان۱۲۰۰۰۰۰ تومان * * * *
تاج دار با دسته های متفاوت دامنی کوتا * *۸۳۰۰۰۰ تومان۱۲۰۰۰۰۰تومان۱۲۰۰۰۰۰ تومان * * * *
تا جدار با دسته های متفاوت دامنی بلند * *۸۵۰۰۰۰ تومان۱۳۰۰۰۰۰ تومان۱۳۰۰۰۰۰ تومان * * * *

نکات جدولی :

۱ – منطور از متفاوت بودن دسته های یعنی دسته های مبل تکی با کاناپه متفاوت باشد که مستلزم الگو پیچیده تر و سخت تر است

۲ – تمامی قیمتها تا انتهای سال ۹۸ معتبر است.

۳ – منظور از قد مبل تا ۱ متر ارتفاع مبل از کف زمین تا انتهای تاج است.

۴ – مبل شزلون مبلی است که تقارن ندارد و چپ و راست متفاوت و به اصطلاح تا به تا دارد.

۵ – منطور از دامنی کوتاه یعنی اینکه پایه های مبل بیرون کاور باشد و در حالت دامنی بلند پایه ها نیز کاور می شود.

۶ – در مورد سرویس های بیش از ۹ نفر با توجه به تعداد صندلی ها و مبلمان تکی با جمع هزینه های ستون قبلی قابل محاسبه هست

به عنوان مثال مبل ۱۷ نفره از جمع مبل ۷ نفره با ۱۰ عدد صندلی بدست می آید یعنی هزینه در ستون اول به ازای ۱۰ صندلی ۱۰ برابر شده و با ستون مربوط مبل ۷ نفره جمع میشود.

۷ – برای سهولت در انتخاب ابتدا در ستون اول سطر مربوط به مبلمان خود را انتخاب نمایید و بعد هزینه مربوطه را مشاهده نمایید.

با تشکر مهندس پیرانی